Política de privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Raó Social del Responsable CIF
CLINICA RIPOLL, S.L.P. B63167035
Adreça:
C/ MADRAZO 24-28, 1º
Població: Codi Postal:
BARCELONA 08006
Finalitat: a
Gestió les seves dades de contacte per solucionar dubtes o suggeriments.
Gestió de les seves dades de contacte per tramitar una cita amb el centre.
Enviar-li, en el seu cas, notificacions que puguin ser del seu interès.
INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

La present Política de privacitat de CLINICA RIPOLL, S.L.P. regula la obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de CLINICA RIPOLL, S.L.P.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diferents websites, relatius a serveis oferts per CLINICA RIPOLL, S.L.P., els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular CLINICA RIPOLL, S.L.P. podent exercir  els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquestes textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats portades a terme per CLINICA RIPOLL, S.L.P.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

CLINICA RIPOLL, S.L.P., és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació als altres serveis que la mateixa ofereix.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del Responsable CIF
CLINICA RIPOLL, S.L.P. B63167035
Adreça:
C/ MADRAZO 24-28, 1º
Contacte Delegat de Protecció de Dades:
dpd.rgpd@clinicaripoll.es
Amb quina/es finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el disposat en la normativa vigent, CLINICA RIPOLL, S.L.P. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis derivats de la seva activitat i la resta de prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden demanar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • • Gestió de les seves dades de contacte per atendre els seus dubtes o suggeriments, amb la base legal de l’interès legítim de CLINICA RIPOLL, S.L.P. i l’eventual execució de mesures precontractuals.
 • • Gestió de les seves dades de contacte per concertar una cita amb el centre, amb la base legal de l’eventual execució de mesures precontractuals.
 • • Enviament de notificacions que puguin ser del seu interès, amb la base legal del seu consentiment exprés.
 • S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.
  Tanmateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a excepció que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació de serveis.

CLINICA RIPOLL. S.L.P. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, CLINICA RIPOLL, S.L.P. no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els espais web o semblants dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita al punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció:

CLINICA RIPOLL, S.L.P.
C/ MADRAZO 24-28, 1º 08006, BARCELONA

Tanmateix, si es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-lo oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

CLINICA RIPOLL, S.L.P.
C/ MADRAZO 24-28, 1º 08006, BARCELONA

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu ple compliment durant la navegació i participació a WWW.CLINICARIPOLL.ES.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectitis en el present avís legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés a les websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran plenament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o del propi CLINICA RIPOLL, S.L.P, tot segons les possibilitats i fins pels que estan concebuts. CLINICA RIPOLL, S.L.P, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CLINICA RIPOLL, S.L.P. amb domicili a C/ MADRAZO 24-28, 1º 08006, BARCELONA i amb la gestió del domini d’Internet WWW.CLINICARIPOLL.ES inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail dpd.rgpd@clinicaripoll.es.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
CLINICA RIPOLL, S.L.P. col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.
CLINICA RIPOLL, S.L.P. es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que hagin fet un ús incorrecte d’elles.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. recomana, seguint instruccions de l’Institut nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns Web, l’execució de les següents accions (en cas de que algun dia es disposi a l’ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics als seus perfils, ja que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus espais web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari de la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de manera compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que sigui possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar en les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb un ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software d’antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la que es sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social cal preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i les eines col·laboradores, cal preguntar-se als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.
 • S’han d’establir normes sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se de que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho han ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Asegurarse de que los menores conocen los riesgos e implicaciones de alojar contenidos como vídeos y fotografías, así como el uso de cámaras web a través de las redes sociales.
 • Controlar el perfil de l’usuari menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.