Avís Legal

CLINICA RIPOLL, S.L.P., proveïda del CIF B63167035, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. CLINICA RIPOLL, S.L.P. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol.

Raó Social o Nom de l’Empresa CIF
CLINICA RIPOLL, S.L.P. B63167035
Adreça:
C/ MADRAZO 24-28, 1º
Població: Codi Postal:
BARCELONA 08006
CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat en la versió publicada per CLINICA RIPOLL, S.L.P. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CLINICA RIPOLL, S.L.P. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CLINICA RIPOLL, S.L.P. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de CLINICA RIPOLL, S.L.P. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de CLINICA RIPOLL, S.L.P. com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de CLINICA RIPOLL, S.L.P.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle WWW.CLINICARIPOLL.ES des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, CLINICA RIPOLL, S.L.P., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tant sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLINICA RIPOLL, S.L.P., proveïda del CIF B63167035, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. CLINICA RIPOLL, S.L.P. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporats i tractats en un tractament degudament registrat al RGAEPD del que és responsable CLINICA RIPOLL, S.L.P., amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a C/ MADRAZO 24-28 1º 08006, BARCELONA. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigeixi’s al següent enllaç Política de Privacitat.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l’ús de les cookies per part de CLINICA RIPOLL, S.L.P. cliqui aquí.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CLINICA RIPOLL, S.L.P. informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa pel que fa a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveix, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CLINICA RIPOLL S.L.P. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a internet, independentment de quina sigui la seva causa. Tanmateix, CLINICA RIPOLL, S.L.P. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del flux elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a CLINICA RIPOLL, S.L.P.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici de que CLINICA RIPOLL, S.L.P. realitza els seus millors esforços en evitar aquests tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CLINICA RIPOLL, S.L.P. així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pels quals es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de CLINICA RIPOLL, S.L.P.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CLINICA RIPOLL, S.L.P. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs I la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen tanmateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del que s’ha assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directe o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CLINICA RIPOLL, S.L.P.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discs o discs durs d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per  CLINICA RIPOLL, S.L.P. així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, mentre que aquestes actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa de continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que envien a les pàgines Web de CLINICA RIPOLL, S.L.P. al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a excepció que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts allò sigui possible, s’entén que autoritzen a CLINICA RIPOLL, S.L.P. per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discs o discs durs d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CLINICA RIPOLL, S.L.P. traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de CLINICA RIPOLL, S.L.P.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, CLINICA RIPOLL, S.L.P. queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directe o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç portar a terme per CLINICA RIPOLL, S.L.P. pel seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle semblant que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de  CLINICA RIPOLL, S.L.P. sense el consentiment previ, exprés i per escrit del CLIENT. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com una lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de CLINICA RIPOLL, S.L.P. sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

 

CLINICA RIPOLL, S.L.P. no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles semblants des de les websites de  CLINICA RIPOLL, S.L.P.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directe o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per CLINICA RIPOLL, S.L.P. pel seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle semblant que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de  CLINICA RIPOLL, S.L.P. sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CLINICA RIPOLL, S.L.P. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com una lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual del CLIENT sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

CLINICA RIPOLL, S.L.P. no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de bànners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles semblants des de les websites de CLINICA RIPOLL, S.L.P.